Търси
Filters

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 alati.bg

 

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

В настоящите Общи условия са описани условията, съгласно които „Керамик Груп” ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством своя интернет магазин www.alati.bg

Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите изразяват съгласието си със същите преди извършване на покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. www.alati.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Керамик Груп” ЕООД . Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.alati.bg, приета и потвърдена от „Керамик Груп” ЕООД  посредством телефон или електронна поща.

2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Керамик Груп” ЕООД , България, гр. Пловдив, област Пловдив, район „Северен”, бул. „България” № 125, ЕИК 825388814, представлявано от Управителя Руслан Милков Стефанов по-долу за краткост Доставчик, и Клиент (получател на услугата) на електронния магазин www.alati.bg.

Дефиниции:

  • Под Клиент се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.
  • Електронен магазин е интернет магазин, действащ с адрес www.alati.bg, собственост на „Керамик Груп“ ЕООД и който предлага продукти, намиращи се в чрез негова оферта в Интернет;
  • Субект, който управлява онлайн магазина – „Керамик Груп“ ЕООД и който е собственик на онлайн магазина www.alati.bg

3. Обект на продажба са стоките (продуктите), предлагани в онлайн магазина към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента. Стоките, обект на продажба чрез електронния магазин, са описани в него по вид и качество.

4. Информация за Доставчика съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

-  Наименование на Доставчика: „Керамик Груп” ЕООД;

-  Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пловдив, област Пловдив, р-н „Северен”, бул. „България” № 125;

-  Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. Пловдив, област Пловдив, р-н „Северен”, бул. „България” № 125;

-  Данни за кореспонденция: Република България, гр. Пловдив, област Пловдив, р-н „Северен”, бул. „България” № 125,  тел.: 032 90 45 56, e-mail: website_sales@alati.bg;

-  Вписване в публични регистри: ЕИК 825388814;

-  Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG825388814

-  Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

5. Цената на предлаганите стоки в онлайн магазина www.alati.bg e посочена в български лева с включен ДДС.

6. Стойността на разноските, свързани с доставката на поръчваните стоки се начислява допълнително преди финализиране и потвърждението на поръчката в онлайн магазина.

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

  1. Онлайн магазина приема поръчки единствено чрез интернет страницата, която е достъпна на адрес www.alati.bg 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

8. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани в електронния магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адресhttps://www.alati.bg Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

9. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.

10. Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки при получаването им.

11. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не налични в склада.

12. При липса на складова наличност от поръчан артикул, Доставчикът си запазва правото да удължи срока с още 10 (десет) работни дни, а при невъзможност да я изпълни да уведоми по телефон или имейл Клиента.

13.Всички продавани в онлайн магазина стоки са нови и със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

14. Права на клиента:

-  да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

- да поръчва стоки от www.alati.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

- след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Керамик Груп" ЕООД да получи поръчаната стока на посочен от него адрес за доставка или на място от магазин Алати;

15.Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

16.Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, заплашително, оскърбително, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Керамик Груп” ЕООД вреди.

17. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

18. Задължения на Клиента:

-  да предостави вярна и точна информация за своете име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

-  да заплати цената на поръчаната и получена стока;

-  да получи стоката на посочения адрес за доставка;

-  да прегледа получената от него стока при доставката й;

-  да заплати цената на поръчаната стока и стойността на доставка.

19. Права на „Керамик Груп” ЕООД:

-да получи в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

-по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

-да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата, данни за издаване на фактура), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

-да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

-има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

-по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Керамик Груп” ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

20. Задължения на „Керамик Груп” ЕООД:

-да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаната от него стока;

-да достави на Клиента поръчаната от него стока в срок и при условията за доставка, публикувани в уеб сайта и настоящите Общи условия.

ІІІ. ПОРЪЧКА. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

21. Поръчката на стока от онлайн магазин www.alati.bg е възможно за Клиенти, които са направили регистрация и такива, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

22. Регистрацията е безплатна и доброволна. За да се регистрира Клиентът на сайта www.alati.bg

следва да има навършени 18 години и да попълни формуляра за регистрация като въведе пълни и точни данни.

23. В случай, че Клиентът е въвел непълни или некоректни данни, Доставчикът има право да не осъществи направена поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

24. След като Клиентът се е регистрирал и си е създал акаунт или е попълнил еднократно своите данни, избрал стоката/стоките, които иска да закупи, и ги е добавил в количката за пазаруване следва да финализира поръчката.

25.„Керамик Груп” ЕООД  посредством телефон или електронна поща потвърждава на Клиента получената поръчка и нейното изпълнение.

26. Стоките се доставят с куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес“ ООД и „ОК Експрес“ ЕООД до получателя на посочения адрес до входа на сградата и се придружават от разписка за пощенски паричен превод и товарителница, както и от фактура в случай, че Клиентът е юридическо лице и желае фактура. Поръчаните стоки могат да се получат и на място от съответния магазин Алати.

27.Куриерската фирма следва да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента, и подписва придружаващите я документи. Доставки не се извършват в неделни дни и на официални празници.

28.В цената на стоките не е включена цената за извършване на доставката, като последната е съобразена с тарифите на куриерската фирма.Цената на куриерската услуга зависи от теглото на стоката. Цената на доставката на обемни и тежки стоки се определя индивидуално за всяка отделна поръчка. Клиентът се информира за цената на доставката и при получено одобрение стоката се изпраща. Замяна или връщане на артикулите се осъществява за сметка на Клиента.

29.Срокът за извършване на доставката е до 5 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката.

30. Във всички случаи „Керамик Груп“ ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира Клиента, да удължи посочения срок в т.29 с още 10 (десет) работни дни, в случай, че поръчания продукт го няма наличен на склад.

31. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерска фирма и ако стоката не съответства на поръчката, да откаже да я получи.

32. Ако Клиентът приеме стоката, тя се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

33. „Керамик Груп“ ЕООД има право едностранно да променя цените на стоките в онлайн магазина www.alati.bg

34. В случай на промоционална цена - промяната следва да е отразена по ясен за Клиента начин, като под конкретен артикул се посочва старата цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.

35. Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА.

36. Право на отказ – Клиентът на основание чл. 50 от ЗЗП, който има качеството на потребител по ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. Това свое право може да го упражни като попълни Формуляр за упражняване право на отказ, който можете да изтеглите от тук . Формуляра за упражняване право на отказ следва да се попълни и изпрати по имейл или по пощата/куриер или отказа от договора да се съобщи на телефон 0897 892 652.

37. Правото на отказ може да се упражни в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Стоката не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката им и е във вида, в който е получена. Стоката трябва да е опакована в оригиналната й опаковка.

38.  При направен отказ от договора от страна на Клиента, „Керамик Груп“ ЕООД му възстановява заплатената сума в срок до 14 дни, считано от датата на която Клиентът е съобщил на „Керамик Груп“ ЕООД решението си да се откаже от договора, по банков път на посочена от Клиента банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върната и получена от „Керамик Груп“ ЕООД стока в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

39. Всички разходи по връщането на стоките от Клиента до „Керамик Груп“ ЕООД са за сметка на Клиента, освен ако „Керамик Груп“ ЕООД за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.

40. Всеки Клиент, упражнил право на отказ по отношение на закупена от онлайн магазина стока, е длъжен да съхранява получените от „Керамик Груп“ ЕООД Стоки, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на „Керамик Груп“ ЕООД.

41.1.Клиентите, които които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (в сила от 01.01.2022 г.). При упражняване на правото на рекламация Клиентът следва да уведоми „Керамик Груп" ЕООД писмено на websites_sales@alati.bg

V. ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

41. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

42. От съображения за сигурност на личните данни на Клиента Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

43. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

44. Клиентът се съгласява, че Доставчика „Керамик Груп“ ЕООД има право да събира, съхранява и обработва данни за Клиента при използването на електронния магазин с цел подобряване на предлагането.

45. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

46. „Керамик Груп“ ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

47. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до websites_sales@alati.bg

48. На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

49. Използване на бисквитките или Cookies („бисквитки “). Това са малки файлове с информация, които се съхраняват на компютъра Ви. Повечето от използваните от Вас „бисквитки“ след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни „бисквитки“ (Cookies)също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че конкретният потребител и автоматично ще разпознаят какви настройки и входове сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настойки на браузъра, в такъв случай няма да може да се използват максимално функционалностите на уеб сайта ни.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

50. „Керамик Груп” ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на електронен магазин www.alati.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

51. Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

52. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Керамик Груп” ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

53. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

54. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.alati.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.

55. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.alati.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

56. Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

57. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

58. Цветовете на стоките в електронния магазин www.alati.bgзависят от настройките на Вашия монитори Доставчикът не носи отговорност за това.

59. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на сключения договор и целия текст на общите условия.

60.Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и актуалното българско законодателство. За случаите, които не са уредени с настоящите Общи условия, се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство, имащи отношение към дейността и функционирането на онлайн магазина.

61. Приложимото право на настоящите Общи условия и към договорите за покупко-продажба е действащото българско законодателство. Компетентен съд е съответния съд за територията на гр. Пловдив.

Настоящите Общи условия влизат за всички Клиенти, считано от 25.03.2020 г.

Последната редакция на Общите условия е от 23.04.2020 г.